[Infographic] Marketing truyền thống hay Marketing mạng Xã hội?

Posted on: June 9th, 2014 - By: - No Comments - Viewed: 4197
 

Bằng việc xây dựng chiến lược nội dung bài bản và triển khai tương tác đồng bộ trên các mạng xã hội, doanh nghiệp sẽ đạt được hiệu quả marketing bền vững so với hình thức marketing truyền thống.

 

Inbound Marketing vs Outbound Marketing

 

Follow me with facebook